Posts tagged with ‘ספריות’

  • ידע לכל – הנגשת קטלוג המידע

    ידע הוא זכות בסיסית! לכן, על כל הפלטפורמות הדיגיטליות להטמיע את תפיסת נגישות המידע בכל סביבה וירטואלית המכילה מידע...